KREDYT 2% Pytania i odpowiedzi. Wyłączenia, wyjątki, w jakich okolicznościach będziemy musieli zwrócić dopłaty

1. Kto może skorzystać z programu?

– małżeństwo, singiel oraz para w związku nieformalnym, ale pod warunkiem, że mają przynajmniej jedno wspólne dziecko

– w wieku do 45 lat

Warunek uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy 45 lat nie ukończył wyłącznie jeden z kredytobiorców

– osoba, która nie posiada i w ostatnich 36 miesiącach nie posiadała kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup mieszkania, domu, spółdzielczego prawa czy budowę domu.

Przeszkodą nie jest kredyt na zakup działki budowlanej.

-osoba, która nigdy wcześniej nie posiadała mieszkania ani domu

2. Jakie są wyjątki od zasady pierwszego w życiu mieszkania czy domu

Wyjątek Nr 1

– kredytobiorca i osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego mogli odziedziczyć do 50% udziałów w jednej nieruchomości. Otrzymają jednak kredyt tylko jeśli nie zamieszkują w tej nieruchomości od co najmniej 12 miesięcy.

Kredyt nie może jednak zostać przeznaczony na wykup udziałów lecz na zakup jakiegoś innego mieszkania

Wyjątek Nr 2

– kredytobiorca i osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego posiadają lub posiadały jeden dom lub mieszkanie, które zostało wyłączone z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego.

Wyjątek Nr 3

– kredytobiorca lub osoba prowadząca z nim wspólnie gospodarstwo domowe posiadał prawo własności nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, które było nabyte w drodze dziedziczenia lub darowizny, które kredytobiorca ten lub osoba ta zbyli przed ukończeniem 18 lat

3. Jeśli klienci mają rozdzielność to czy muszą przystąpić razem do kredytu czy mogą osobno?

Poniżej stanowisko BGK w zakresie rozdzielności/separacji. Zaznaczamy jednak, że bank kredytujący może mieć swoje wytyczne w tym zakresie. Należy więc konsultować takie tematy bezpośrednio z wybranym bankiem.

W zakresie udzielania Bezpiecznego Kredytu 2% małżeństwom posiadającym rozdzielność majątkową (również będących w separacji) stanowisko Banku w oparciu o interpretacje BGK jest następujące:

1. Posiadanie rozdzielności majątkowej nie wpływa na możliwość skorzystania z programu, gdy jeden z małżonków posiada nieruchomość. Warunek nieposiadania mieszkania jest konieczny w przypadku obojga małżonków, niezależnie od ustroju majątkowego. Jeżeli jeden z małżonków posiada aktualnie mieszkanie, drugi nie ma możliwości zaciągnięcia bezpiecznego kredytu 2% samodzielnie.

2. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy pierwszy małżonek zbył mieszkanie jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego, a drugi z małżonków nie posiada i nigdy nie posiadał nieruchomości – w tej sytuacji drugi małżonek (nie posiadający mieszkania) może przystąpić samodzielnie do bezpiecznego kredytu 2%.

3. Analogicznie w sytuacji, w której oboje nie posiadają i nigdy nie posiadali mieszkania, a znajdują się w ustroju rozdzielności majątkowej – jeden z małżonków może samodzielnie przystąpić do bezpiecznego kredytu 2%.

4. W przypadkach opisanych w pkt 2 i 3 w związku z tym, że kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem, może on ubiegać się o wyższą kwotę kredytu w wysokości 600 tys. zł. Wyjątek stanowią małżonkowie w separacji sądowej – zgodnie z KRiO separacja jest orzekana, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia.

Wobec tego należy uznać, że po orzeczonej separacji małżonkowie nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego i w związku z tym małżonek w separacji może ubiegać się o bezpieczny kredyt 2% w maksymalnej wysokości 500 tys. zł.

4. Jak jest maksymalna kwota kredytu i wkładu własnego?

Jeśli klient korzysta tylko z BK2% to wkład własny nie może być wyższy niż 200 tys. zł

Czego dotyczy ograniczenie 20%?

– Dotyczy ono tylko sytuacji, gdy klient ma mniej niż 20% wkładu. Wtedy część kredytu jest objęta gwarancją z RKM i suma tej gwarancji i wkładu klienta nie może być wyższa niż 20% i nie wyższa niż 200 000 zł.

Przykład :

Jeśli klient chce kupić mieszkanie za 660 tys. zł i ma 60 000 zł (9,09%) wkładu własnego, to gwarancja może wynieść max. 10,91%, czyli 72 000 zł. W sumie daje to 20% i 132 000 zł, a więc limit 20% i 200 000 zł nie został przekroczony.

Jeśli jednak wkładem własnym jest wyłącznie działka, to suma działki i kwoty kredytu może wynieść do 1 mln zł.

Maksymalna kwota kredytu:

– 500 000 zł – singiel

– 600 000 zł, jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo wspólnie z małżonkiem lub gdy w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi co najmniej jedno dziecko.

Samotny rodzic z dzieckiem również otrzyma kwotę 600 000 zł

Spłata przez pierwsze 10 lat odbywa się w ratach malejących. Potem w stałych, chyba że kredytobiorca zdecyduje inaczej.

Jeśli kredyt udzielany jest w celu dokończenia rozpoczętej budowy domu, to suma wartości działki, wykonanych prac i kwoty kredytu max. 1 mln zł. Maksymalna kwota kredytu w takim przypadku jest niższa i wynosi 100 tys. zł dla singla i 150 tys. zł dla rodziny. To ograniczenie dotyczy jednak przypadku, gdy wartość wkładu własnego jest wyższa niż 200 000 zł.

5. Na co można wydać pieniądze z preferencyjnego kredytu

-budowa domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończenie, oraz nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej tego domu;

-nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończenie;

– realizacja inwestycji mieszkaniowej kooperatywy mieszkaniowej przez członka tej kooperatywy

– nabycie spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

6. Co może doprowadzić do przerwania wypłaty dopłat

Standardowo dopłaty mają być wypłacane przez 10 lat.

Wypłata kolejnych dopłat może jednak zostać wstrzymana wcześniej.

Będzie to miało miejsce gdy:

– w okresie 24 miesięcy od zgłoszenia zakończenia budowy domu czy nabycia mieszkania, kredytobiorca nie rozpoczął w tym lokalu albo tym domu prowadzenia gospodarstwa domowego

– w okresie otrzymywania dopłat nieruchomość zostanie sprzedana (z wyjątkiem zbycia na rzecz drugiego z kredytobiorców);

– w okresie otrzymywania dopłat nieruchomość zostanie wynajęta lub użyczona;

– w okresie otrzymywania dopłat zmieniony zostanie sposób użytkowania nieruchomości lub jej części, w sposób, który uniemożliwia zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych;

– jeśli w okresie otrzymywania dopłat kredytobiorca nabył prawo własności innego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego albo nabył spółdzielcze prawo dotyczące innego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Wyjątek – chyba że prawo to nabył w drodze dziedziczenia;

– w okresie otrzymywania dopłat kredytobiorca trwale zaprzestał prowadzenia gospodarstwa domowego w lokalu mieszkalnym albo domu jednorodzinnym, chyba że:

a) jest w nim ono dalej prowadzone przez drugiego z kredytobiorców, albo

b) zaprzestanie to nastąpiło w związku wyłączeniem tego lokalu albo tego domu z użytkowania, z przyczyn niezależnych od kredytobiorcy;

– w okresie otrzymywania dopłat w stosunku do kredytobiorcy ogłoszono upadłość;

– w okresie otrzymywania dopłat stroną umowy bezpiecznego kredytu 2% przestał być kredytobiorca, który w dniu udzielania tego kredytu jako jedyny spełniał warunek < 45 lat;

– w okresie otrzymywania dopłat dokonano przedterminowej spłaty części BK2%, chyba że spłaty takiej dokonano po upływie 3 lat od dnia udzielenia tego kredytu, LUB spłata ta dotyczyła części objętej gwarancją LUB łącznie z wniesionym wkładem własnym kredytobiorcy nie przekroczyła kwoty 200 000 zł.

– w okresie otrzymywania dopłat zmieniono oprocentowanie ze stałego na zmienne;

– w okresie otrzymywania dopłat pozwoli się zamieszkać w mieszkaniu/domu osobie, która jest drugim rodzicem wspólnego dziecka, a która posiadała już mieszkanie lub dom.

To samo wykluczenie dotyczy osoby, która nie jest rodzicem, ale w ostatnich 12 miesiącach była członkiem gospodarstwa domowego kredytobiorcy.

7. Kiedy trzeba zwrócić otrzymane dopłaty?

Taka konieczność istnieje, jeśli kredytobiorca został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z udzieleniem Bezpiecznego Kredytu 2%. Kwoty udzielonych dopłat do tego kredytu podlega zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego w terminie 45 dni od dnia uprawomocnienia się tego wyroku wraz z odsetkami ustawowymi.

Otrzymane dopłaty trzeba również zwrócić od momentu zajścia zdarzenia, które powodują wstrzymanie dopłat – czyli np. klient uruchomił kredyt BK2% w sierpniu 2023, zaczął wynajmować mieszkanie zakupione na kredyt BK2% w grudniu 2023 , a zgłosił fakt wynajęcia lub bank w wyniku kontroli to wychwycił w marcu 2024, to za miesiące grudzień/styczeń/luty/marzec będzie musiał zwrócić niesłusznie zaliczone dopłaty do raty.

8. Czy miejsce postojowe można sfinansować kredytem 2%?

Miejsce postojowe i pomieszczenia przynależne muszą być określone w umowie jako przynależne do danego lokalu. Muszą być również wpisane w jednej KW. Liczy się łączna cena zakupu nieruchomości. Jeżeli pomieszczenia przynależne znajduje się na jednej KW nie ma przeciwskazań do finasowania.

9. Czy można kredytować wykończenie/remont mieszkania lub domu?

Tak.

10. Jak będzie weryfikowany okres 24 miesięcy po udzieleniu kredytu, kiedy klient ma obowiązek wprowadzić się do nieruchomości?

W umowie kredytowej będzie oddzielny paragraf opisujący możliwe mechanizmy kontroli bankowej.

11. W jakim czasie nieruchomość jest niezbywalna? Czy w ogóle istnieje taki okres lub zapis?

Kupione za kredyt 2% mieszkanie można sprzedać w dowolnym momencie, ale oznacza to utratę kolejnych dopłat. Wcześniej uzyskanych dopłat nie trzeba będzie zwracać. Po 10 latach można sprzedać taką nieruchomość bez konsekwencji.

12. Czy zbywając nieruchomość w ciągu 10 lat należy zwrócić dotychczasowe dopłaty?

Nie, następuje tylko wstrzymanie wypłat kolejnych dopłat

13. O kredyt mogą się ubiegać np. małżonkowie, którzy w ramach dziedziczenia otrzymali do 50% udziałów. Co, jeżeli każdy ze współmałżonków odziedziczył np. po 49% w różnych nieruchomościach?

W takim przypadku nie będą mogli skorzystać z programu. Projekt ustawy mówi o udziałach w tylko jednym odziedziczonym mieszkaniu.

14. Ile pieniędzy zarezerwowano na dopłaty na 2023 r.?

W 2023r nie ma limitów.

15. Jak jest wyliczana dopłata. Ile faktycznie wyniesie oprocentowanie?

Oprocentowanie kredytu ma być ustalane na warunkach nie gorszych niż dla kredytów bez dopłat.

PONIŻSZE WYLICZENIA TO PRZYKŁAD, ABY POZNAĆ MECHANIZM WYLICZENIA DOPŁATY

Dopłata = (wskaźnik BGK – 2%) / 12

Wskaźnik BGK, to średnie oprocentowanie na rynku pomnożone przez 90%.

Załóżmy dla uproszczenia, że średnia stawka na rynku to 8% i bank zaoferuje klientowi oprocentowanie wynoszące również 7,9%.

W takim przypadku BGK opublikuje wskaźnik = 7,2% (90%*8%)

Dopłata (w skali roku) = (wskaźnik – 2%) = 5,2%

Klient będzie miał oprocentowanie 7,9%, ale będzie płacił ratę na takim poziomie, jakby jego oprocentowanie wynosiło 7,9% – 5,2% = 2,7%.

16. Czy funkcjonują jednocześnie 2 Program rządowe : Bezpieczny Kredyt 2% i Rodzinny kredyt mieszkaniowy?

Tak, jednocześnie funkcjonują 2 Programu Rządowe. Klienci którzy nie mają wkładu własnego lub mają go w niewystarczającej wysokości, korzystają wtedy z Bezpiecznego Kredytu 2% w połączeniu z RKM jako gwarancją wkładu własnego.

17. Czy będąc w związku nieformalnym, mogę wraz z partnerką ubiegać się o kredyt?

Tak, ale pod warunkiem, że macie wspólne dziecko.

18. Podpisałem umowę deweloperską, ale jeszcze nie mam prawa własności mieszkania. Czy mogę skorzystać z programu?

W przypadku umowy deweloperskiej nabycie prawa własności lokalu następuje w chwili jego wyodrębnienia, a zatem do czasu takiego wyodrębnienia kredytobiorca będzie spełniał warunki programu.

Należy jednak dodać, że Bezpieczny Kredyt 2% może zostać udzielony, jeżeli taka osoba nie posiada i w ostatnich 36 miesiącach nie posiadała kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup mieszkania, domu, spółdzielczego prawa czy budowę domu. Przeszkodą nie jest kredyt na zakup działki budowlanej.

19. Czy biorąc Bezpieczny Kredyt 2%, mogę wnieść działkę jako wkład własny?

Tak, wkładem własnym kredytobiorcy może być nieruchomość gruntowa należąca do kredytobiorcy i nieobciążona kredytem. Jest to jednak możliwe tylko w przypadku, gdy bezpiecznego kredytu 2% udzielono w celu pokrycia wydatków ponoszonych w związku z budową domu jednorodzinnego na tej nieruchomości. Jeśli wkładem własnym jest wyłącznie działka to suma wartości działki i kwoty kredytu nie może przekroczyć 1 mln zł

20. Czy w dniu podpisania umowy będzie określone stałe oprocentowanie na drugi okres 5 letni czy tylko będzie określona formuła?

Początkowo będzie znane oprocentowanie tylko w pierwszym okresie 5 lat. Po 5 latach ponownie będzie ustalone oprocentowanie kredytu i nowa wysokość dopłat.

21. Czy do kredytu mogą przystąpić rodzice jednej z osób dla podwyższenia zdolności kredytowej ?

Nie, w kredycie BK2% nie mogą uczestniczyć inne osoby aby podwyższyć zdolność kredytową

22. Jak będzie wysokość raty po okresie dopłat?

W przypadku, gdy kwota pierwszej raty bez dopłaty będzie wyższa od pierwszej raty pomniejszonej o dopłatę, na wniosek kredytobiorcy, bank będzie wydłużał okres spłaty tego kredytu, ale o nie więcej niż 5 lat.

23. Czy w ramach kredytu Bezpieczny Kredyt 2% można będzie kupić mieszkanie w ramach cesji dewelopera?

Nie można uzyskać kredytu 2% na mieszkanie kupione w ramach cesji, która została dokonana po wejściu w życie ustawy.